Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2006 m. Nr. 3

Plungės kunigaikščio Mykolo Mikalojaus Severino Marko Oginskio filantropinė veikla
Jolanta Skurdauskienė
 
1874 m. įkūrė gyvulių globos draugijos Rietavo skyrių. Nuo 1875 m. Rietave šios draugijos vardu buvo pradėtos rengti žemės ūkio parodos. Jos vyko 1875, 1876, 1878, 1881 m.
1875 m. rugpjūčio mėnesį įkūrė pagalbinę pašto-telegrafo stotį Plungėje. Kunigaikštis jos reikmėms paskyrė namą, pasirūpino, kad jis būtų apšildomas. Pasamdė ir išlaikė stoties darbuotoją.
1875 m. gruodžio 17 d. Peterburgo Cenzūros komitetui įteikė prašymą leisti išspausdinti L. Ivinskio „Pamokimaj kaip rejkie saugote kiek wienągiwa sutvėrimą....“ arba „Pasauga kiek wieno giwo sutvėrimo, taj ira: pamokimaj...“. Prie prašymo buvo pridėtas ir norimo spausdinti leidinio rankraštis.
1876 m. lenkiškoje Žemės ūkio enciklopedijoje paskelbė straipsnį apie Žemaitukų veislės arklius „Konie Žmudzkie“.
1878 m. spalio 10 d. atidarė ūkio parodą Rietave.
1881 m., būdamas Telšių miesto Dūmos vadu, G. Efronui ar jo dirbtuvei užsakė pagaminti naują spaudą, kitus dūmos vado ir valdybos narių skiriamuosius ženklus su istoriniu miesto simboliu – šv. Stanislovo atvaizdu. 1885 m. dėl to kilo skandalas, Mykolas Oginskis neteko Telšių miesto Dūmos vado pareigų.
1881 m. Vyriausiai spaudos reikalų valdybai įteikė prašymą leisti išspausdinti S. Baltramaičio į lietuvių kalbą išverstą tekstą „Apie naudingus ir blėdingus gyvius kaimiškam ūkiui (nuo Glogerio)“.
1883 m., Plungės klebono kanauninko P. Beresnevičiaus įkalbėtas, savo parke įsteigė dviklasę mokyklą, kurią lankyti tais metais buvo užrašyta daugiau kaip 100 vaikų. Dirbti į ją buvo pakviestos 3 mokytojos. Mokykla gyvavo tik 10 dienų (jos veiklą nutraukti nurodė Švietimo ministerija).
1885 m. Mykolas Oginskis tapo Telšių savanoriškos ugniagesių draugijos pirmininku ir komandos viršininku.
1889 m. liepos mėnesį į Plungę atsivežė M. K. Čiurlionį, kad šis mokytųsi muzikos Plungės dvaro orkestro mokykloje.
1893 m., tuoj po Kražių įvykių – lapkričio 23 d., M. Oginskis, pasinaudodamas savo artimais ryšiais su imperatoriaus dvaru, Aleksandrui III apskundė Vilniaus generalgubernatorių Orževskį ir Kauno gubernatorių Klingenbergą už jų žiaurumą ir padarytus nusikaltimus Kražiuose.
1893 m. Vyriausiajai spaudos reikalų valdybai įteikė prašymą išleisti A. Sketerio „Pamokinimas kaip nuog choleros gintiesi“. Knyga 1893 m. buvo išleista Tilžėje.
1899 m. Plungėje surengė pirmąją žemės ūkio parodą.
1899 m. rugpjūčio 8 d. (20) Palangoje įvyko pirmasis lietuviškas spektaklis „Amerika pirtyje“. M. Oginskis rėmė šio spektaklio pastatymą ir tam skyrė 25 rub. (tai buvo didžiausia finansinė parama iš to, ką gavo šio spektaklio rengėjai). Jis į Plungę atvežė ir šio spektaklio reklamą (afišą) – gerai ją paslėpęs nuo žandarų akių.
1899 m. kartu su Palangos grafu Feliksu Tiškevičiu rūpinosi, kad Palangos progimnazija būtų išplėsta iki šešių klasių.
1899 m. buvo Rusijos Raudonojo kryžiaus vietos (Plungės) damų komiteto valdybos narys.
1899 m. buvo Raseinių apskrities Rietavo gyvūnų globos skyriaus valdybos garbės narys.
1899 m. buvo Rietavo Žemaitukų veislės arklių veisimo skatinimo draugijos vicepirmininkas. Tais pačiais metais jis Plungėje surengė pirmąją žemės ūkio parodą.
1899 m. pradėjo rūpintis, kad pro Plungę būtų nutiestas geležinkelis į Prūsijos pusę. Šio sumanymo įgyvendinti jis nebespėjo.
1900 m. rugsėjo 16–20 dienomis Plungėje surengė antrąją žemės ūkio parodą.
Apie 1900 m. iš caro išrūpino leidimą naujos Plungės bažnyčios statybai ir (spėjama), kad iš Italijos parvežė architekto Givenal sukurtą bažnyčios projektą.
Paskutiniais savo gyvenimo metais sumanė Plungės dvare išmokslinti 5–7 mergaites, kurios turėjo tapti slaptų lietuviškų valstiečių mokyklų daraktorėmis. 1903 m. šį jo sumanymą įgyvendino žmona Marija Oginskienė.

 

 

 

 

 

  


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2006.09.10.
Pastabas siųskite adresu: samogit@delfi.lt

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija